Taipei Dec 2012 - sibei-bochap

ximen from the top