Tokyo 2014 - sibei-bochap

from Takeshita Dori to Harajuku station